Generalforsamlingen 2019

Referat af generalforsamling 25. marts 2019 i AGF-Tennis

Efter en rundvisning i det nye AGF-klubhus kunne formand for AGF-Tennis Jens Sonne byde velkommen til omkring 35 fremmødte inklusive bestyrelsesmedlemmer.

Valg af dirigent

Kenneth Becker blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

Bestyrelsens beretning

Formand Jens Sonne indledte med at fortælle om en nyskabelse i 2018, nemlig sommerfesten efter klubmesterskabet den 25. august.

Ideen var opstået hos nogle spillere, som foreslog at bruge de penge, der normalt var afsat til præmier ved klubmesterskabet, til en fest. Ideen blev yderligere styrket af et forslag fra en motionistspiller.

Det blev en dag med god tennis og festligt samvær til ud på aftenen. Et symbol på, at vi er ved at være der, hvor vi gerne vil være. Nemlig at der bliver spillet en god omgang tennis pakket ind i vedkommende, socialt samvær.

Klubhuset skal bruges og være et sted, hvor sociale relationer opstår og vedligeholdes.

Vi håber, der er flere uden for bestyrelsen, der også vil være med til at arrangere festen, så klubånden fortsat kan styrkes.

Det går godt med medlemstallet i AGF-Tennis. Vi har nu 340 medlemmer, og det er mange år siden, vi har været så mange.

Vi har 60 juniorer, 236 seniorer og 44 padelmedlemmer.

Vi har rigtig gode trænere, og med dem håber, at vi kan fastholde mange spillere. Tidligere har vi haft stor udskiftning, og det koster mange ressourcer at rekruttere nye spillere.

På medarbejdersiden måtte vi sige farvel til Allan Rundberg, der fik nyt arbejde som havnekaptajn.

Sofus Riishede har taget over på en del af de administrative opgaver, og resten er fordelt på de forskellige udvalg i bestyrelsen.

Jørgen Werdermann er blevet vores banemand og har dertil anlægsopgaver. Jørgen har gjort et rigtig flot stykke arbejde. Banerne og anlægget har aldrig stået flottere, som vi kunne opleve henover sommeren 2018.

Søndag den 28. april indkalder vi til klargøring af anlægget og standerhejsning. Her har vi meget brug for hjælp til praktiske opgaver med bl.a. at sætte net og vindskærme op. Sæt kryds i kalenderen allerede nu, og få flere detaljer i nyhedsbreve og opslag på Facebook.

Vi har fået renoveret banerne, så de forhåbentlig kan håndtere vandet. Vi er bevidste om, at bane A stadig har problemer med vand ovenfra.

Af sportslige resultater kunne Jens berette om at, herrerne er rykket ned i 2. division. Til gængæld er damerne rykket op i 1. division. Desuden kan vi bryste os af, at AGF-tennis er jysk mester i veteran.

Regnskab 2018 og budget 2019

Kasserer Ryan Rahbæk fremlagde tallene, der blev godkendt af forsamlingen.

Forskønnelsesudvalg

Vi skal ikke bare generere overskud, men også sørge for, at vi forbedrer forholdene fx i klubhuset, der er ramme om det sociale liv i forbindelse med tennis.

Bestyrelsen har ikke nogen færdig plan, men lægger initiativet ud til medlemmerne. Liva Sørensen og Amalie Becker melder sig til et forskønnelsesudvalg.

Et medlem mener, det er vigtigt at bevare hyggen i det lidt skramlede udtryk.

Ingen indkomne forslag

Ingen havde sendt forslag til drøftelse på generalforsamlingen.

Vi hylder klubbens jubilarer

Ingen jubilarer havde meldt sig, efter at vi har efterlyst dem i et nyhedsbrev.

Valg til bestyrelsen

På valg er Claus Nielsen, Charlotte Storm, Merete Pallesen og Jens Sonne, der alle genvælges. Eva Bartram ønskede ikke genvalg.

Ulrik Lyhne udtræder af bestyrelsen. Tusind tak til Ulrik for en stor indsats gennem 10 år. Han takker for anerkendelsen og kan varmt anbefale andre at gå ind i frivilligt arbejde.

Nye i bestyrelsen er Jannik Lund og Lasse Have Nielsen. Lasse har siden 2017 været DGI’s repræsentant i AGF-Tennis’ bestyrelse. Velkommen til de to nye bestyrelsesmedlemmer.

Eventuelt

Spørgsmål om halgulvet, der står højt på ønskelisten. Det koster 1,2 mio. kr., så vi har brug for lidt mere kapital, før ønsket kan indfries.

En løsning, hvor kun tæppet udskiftes, koster 800.000 kr. Vi er i konkurrence med andre klubber og vil gerne kunne tilbyde en god indendørs oplevelse.

Marie Christoffersen melder sig til et festudvalg, der tager initiativ til klubfesten i forlængelse af klubmesterskabet. Tak for det. Vi håber på at flere melder sig til at arrangere begivenheden.

Forslag om at købe en gasgrill. Det sikrer en hurtigere afvikling af måltider i forbindelse med fester og arrangementer.

Sofus efterlyser medlemmer, der har lyst til at uddanne sig til referee. Uddannelsen foregår lørdag den 27. april. Jobbet indebærer, at man afvikler kampe, noterer resultater undervejs, er dommer og indberetter resultater til DTF.

Dommerhonoraret er 570 kr. Dagen kan vare fra 3-5 timer. Thomas Lund melder sig. Tak for det.

Spørgsmål om vindafskærmning? Der er plantet en hæk ud mod fodboldbanen, som vi hepper på.

Spørgsmål om padel-tennis – kan der gøres mere? Bestyrelsen gør ikke mere, end hvad vi i forvejen gør. Men vi er åbne overfor initiativer fra medlemmerne.

Drøftelser i udvalgene

Motionistudvalg

Thomas Lund ønsker en slåmur, der evt. placeres på ’legeområdet’. Muren skal være ’elastisk’, og Thomas mener, der findes modeller, som ikke larmer. Han har læst om en type i bladet Tennis. Vi tager emnet med på bestyrelsesmødet. Prisen er ca. 20.000 kr.

Steen Sonne foreslår, at vi fortsætter arrangementerne med træning og fælles mad. De praktiske opgaver med at hyre trænere og indkøb lægges ud til spillerne.

Holdspillerudvalg

Bruserne er ikke gode i damernes omklædningsrum. Der er ikke meget varmt vand, og mængden sparsom. Jens Sonne kunne meddele, at mængden af vand vil forblive den samme af sparehensyn. Vandet skal selvfølgelig være varmt. Det vil vores anlægsmand sørge for.

Der var et ønske om at udskifte ruderne mellem klubhus og hallen, så der var bedre indsyn. Jens Sonne vil undersøge om dette er muligt i forhold til brandmyndighederne.

Juniorudvalg

Brian Kjellerup går ind i udvalget.